Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Halaman 77 78 79 80 

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Halaman 77 78 79 80 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat!

1. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Arti dari zakat adalah ….
a. menghapuskan
b. menyisihkan
c. menyucikan
d. memberikan
Jawab : C

2. Zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa/orang muslim menjelang salat Idul Fitri disebut ….
a. zakat fitrah
b. infak
c. shadaqah
d. zakat mal
Jawab : A

3. Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah pada bulan ….
a. Zulhijjah
b. Muharram
c. Safar
d. Ramadhan
Jawab : D

Kunci Jawaban PAI Kelas 9 Bab 4 Halaman 78 Pilihan Ganda
4. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah ….
a. menyucikan jiwa dari sifat tercela
b. membersihkan harta benda
c. meningkatkan rasa persaudaraan
d. menghapuskan dosa-dosa
Jawab : A

5. Orang yang wajib membayar zakat dinamakan ….
a. mustahik
b. muzakki
c. muallaf
d. garim
Jawab : B

6. Salah satu jenis zakat adalah zakat mal. Yang dimaksud dengan zakat mal yaitu ….
a. zakat jiwa
b. zakat harta
c. amal jariyah
d. zakat benda
Jawab : B

7. Perhatikan daftar jenis harta berikut ini!
1) emas dan perak
2) harta perniagaan
3) peternakan
4) hasil pertanian
Jenis harta yang nisabnya setara dengan emas 93,6 gram adalah ….
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
Jawab : C

8. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah muallaf, maksudnya adalah ….
a. orang yang hutangnya banyak
b. budak yang perlu dimerdekakan
c. orang yang baru saja masuk Islam
d. orang yang tidak mempunyai pekerjaan
Jawab : C

9. Syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal antara lain ….
a. profesional
b. mustahik
c. Islam
d. muzakki
Jawab : D

10. Batas minimal jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga harta itu wajib dikeluarkan zakatnya disebut ….
a. kadar
b. nisab
c. zakat
d. barang
Jawab : B

B. Jawablah pertanyaan-pertayaan berikut ini!

1. Jelaskan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal!

Zakat Fitrah :

Zakat fitrah yaitu zakat berupa sedekah yang wajib dibayarkan seorang muslim pada saat bulan ramadhan untuk menyempurnakan ibadah puasa ramadhannya.

Zakat Mal :

Zakat mal yaitu zakat dari harta seorang muslim yang dibayarkan bila seorang muslim memenuhi syarat –syaratnya. Yaitu memiliki harta itu secara sempurna, harta yang dimiliki merupakan harta yang sempurna, telah mencapai nishobnya ( jumlahnya seusai syariat yang wajib dizakatkan), telah mencapai haulnya ( yaitu bertahan selama satu tahun), hartanya kelebihandari kebutuhan pokoknya.

2. Apa yang dimaksud dengan delapan ashnaf !

Ashnaf dalam bahasa arab berarti adalah orang-orang yang dianggap layak untuk menerima zakat. Yang berhak menerima zakat :

 • Fakir atau Al Fuqara
 • Miskin
 • Amil
 • Muallaf
 • Riqab
 • Gharimin
 • Fisabilillah
 • Ibnu sabil

Jadi seperti itulah maksud dari delapan orang yang termasuk golongan ashnaf, mereka adalah orang-orang yang harus dibantudengan diberikan zakat.

3. Sebutkan syarat-syarat muzakki!

Muzakki adalah istilah yang menunjuk pada orang-orang yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat atas harta yang mereka miliki. Adapun syarat-syarat Muzakki ini antara lain adalah:

 • Islam
 • Berakal sehat
 • Baligh
 • Merdeka
 • Harta telah haul
 • Harta cukup atau mencapai nishab
 • Harta dimiliki dengan sempurna
 • Hidup berkecukupan atau bahkan kaya

4. Sebutkan hikmah zakat?

Hikmah zakat adalah membersihkan harta, menumbuhkan kasing sayang , mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencegah kejahatan. Zakat adalah harta pribadi yang wajib dikeluarkan seorang muslim bila telah memenuhi syarat waktu dan jumlahnya. Yang mana zakat merupakan perintah ALLAH dan salah satu rukun islam.

5. Pak Rafli mempunyai tabungan deposito sebesar 150 juta rupiah. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya?

Jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk zakat oleh pak rafli adalah Rp. 3.750.000,00-,. Jumlah harta yang dikeluarkan oleh pak rafli teersebut sesuai dengan kadar zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5 %. Hal ini karena harta tabungan dopsito termasuk dalam zakatmal.

Perhitungan zakat yang wajib dikeluarkan oleh pak rafli
Diketahui : Kadar harta yang wajib dikeluarkan zakat adalah 2,5 % dari harta
Jumlah harta yang kena zakat : Rp. 150.000.000,00-,
Ditanya : Berapakah total harta yang wajib dikeluarkan zakat .?

Jawab :

Total harta yang wajib dikeluarkan zakat = total harta harta kena zakat x 2,5 %

= Rp. 150.000.000,00-, x 2,5 %

= Rp. 3.750.000,00-,

C. Tugas

 1. Lakukanlah wawancara dengan panitia zakat dilingkungan sekitarmu (minimal 3 orang dengan tempat berbeda). Tanyakanlah pengalamanpengalaman mereka dalam mengelola zakat!
 2. Salah satu teman sekelasmu tergolong mustahiq zakat. Dia merasa kecil hati karena dilahirkan dari keluarga miskin. Namun dia tergolong siswa yang pandai. Masalah yang ia hadapi adalah kesulitan biaya sekolah, buku, dan transportasi. Sebagai teman, apa yang bisa kamu lakukan untuk meringankan bebannya?
 3. Carilah di internet, koran, atau buku tentang kisah inspiratif seseorang yang rajin berzakat, infaq, dan sedekah. Kemudian tulislah nilai-nilai yang bisa diteladani dari kisah tersebut!

Secara garis besar, berikut ini jawaban yang bisa kami berikan :

 • Pada saat bulan ramadhan ada seseorang yang menzakatkan oramg yang sudah meninggal
 • Pada saat bulan ramadhan ada muzakki yang tak mau melafalkan niat
 • Panitia terkadang belum hafal tentang tata cara zakat

Silahkan teman-teman tambahkan sendiri jawabannya agar lebih lengkap penjelasannya.

Related posts