Ngaran-ngaran, boh jalma boh sasatoan, anu ngalalakon dina carita (palaku utama, palaku kadua, palaku tambahan), disebut …

Ngaran-ngaran, boh jalma boh sasatoan, anu ngalalakon dina carita (palaku utama, palaku kadua, palaku tambahan), disebut …
a. Palaku
b. Jejer
c. Latar
d. Amanat

Jawaban: A

Related posts