Strategi pelaksanaan Proyek Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamain di madrasah dapat dilaksanakan secara terpisah melalui kegiatan ko-kurikuler maupun diintergrasikan pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Terkait pelaksanaan proyek profil pelajar tersebut, apabila pendidik bermaksud melaksanakan proyek secara integratif dengan pembelajaran intrakurikuler, maka terdapat tiga tahapan penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pendidik, kecuali ….

Strategi pelaksanaan Proyek Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamain di madrasah dapat dilaksanakan secara terpisah melalui kegiatan ko-kurikuler maupun diintergrasikan pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Terkait pelaksanaan proyek profil pelajar tersebut, apabila pendidik bermaksud melaksanakan proyek secara integratif dengan pembelajaran intrakurikuler, maka terdapat tiga tahapan penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pendidik, kecuali ….

A. Menyusun perencanaan pembelajaran dengan cara memetakan dimensi, elemen, sub elemen Profil Pelajar Pancasila dengan nilai, sub nilai, dan sub nilai Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin secara terpadu dengan capaian pembelajaran (CP)

B. Melakukan asesmen terhadap perkembangan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin yang telah dicapai oleh peserta didik.

C. Melaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) dan pembelajaran langsung (direct teaching) dalam rangkaian pembelajaran yang telah dirancang/direncanakan sebelumnya

D. Melakukan asesmen terhadap capaian pembelajaran (CP) maupun perkembangan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin secara terpisah

Jawaban: D. Melakukan asesmen terhadap capaian pembelajaran (CP) maupun perkembangan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin secara terpisah

Related posts