Suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki kekuasaan asli para pemerintah pusat, negara tersebut berbentuk ….

Suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki kekuasaan asli para pemerintah pusat, negara tersebut berbentuk ….

a) Serikat

b) Dominion

c) Kesatuan

d) Protektorat

e) Uni

Jawaban

Jawaban dari pertanyaana di atas adalah:

Uni adalah gabungan dari beberapa Negara yang dikepalai oleh seorang raja. Dalam ketatanegaraan dikenal dua macam uni, yaitu sebagai berikut.

Uni Riil, yaitu: Suatu Negara disebut uni riil apabila Negara yang tergabung di dalamnya mengurus hubungan dengan Negara luar melalui badan milik bersama. Uni riil ada apabila Negara yang tergabung mengakui seseorang sebagai kepala Negara yang akan mengepalai Negara uni tersebut.

Uni Personil: Uni personil terjadi apabila dua Negara mempunyai seorang raja yang merangkap sebagai kepala Negara, tetapi semua urusan dalam negeri maupun luar negeri diatur oleh setiap Negara peserta. Negara-negara yang menjadi anggota uni personil tetap merdeka dan mempunyai ketatanegaraan sendiri. Negara uni personil berakhir karena Negara-negara tersebut mengubah ketentuan tentang penggantian raja. Contoh Negara uni personil adalah Inggris-Spanyol (1603-1707), Inggris- Hannover (1714-1837), dan Nederland- Luxemburg (1839-1890). (E)

Related posts