Nampung unggal saran, mere kesempatan pikeun nepikeun gagasan ka peserta diskusi, nyatetkeun pananya dina diskusi, kaasup sababaraha hal anu jadi tugas panumbu catur utamana dina bagean…

Nampung unggal saran, mere kesempatan pikeun nepikeun gagasan ka peserta diskusi, nyatetkeun pananya dina diskusi, kaasup sababaraha hal anu jadi tugas panumbu catur utamana dina bagean…
a. Mungkas diskusi
b. Nutup diskusi
c. Nyindekkeun diskusi
d. Ngatur jalanna diskusi

Jawaban: D

Related posts